Термінологічний словник

Cловник логопедичних термінів
А


втономна мова – мова, що не користується системою будь-якої мови. Це окремі звукосполучення, наприклад нца(так, добре, смачно, визначення приємного; маляка  (щось погане) тощо. Автономна мова розвивається при затримці  мовного розвитку при амалії. Для автономних слів властива їх багатозначність . Їх значення часто залежить від конкретної ситуації і тону, яким вони вимовляються.
Автоматизація звука – етап при корекції неправильного звука. Проводиться за постановкою звука. З точки зору вищої нервової діяльності. Введення звука в слова, фрази і в самостійну мову.
Аграматизм – порушення граматичної будови мови (усної і письмової на грунті патологічних змін мовної зони головного мозку. Аграматизм зустрічається також у мові глухонімих, туговухих, при затримці мовного розвитку в наслідок недостатнього опануванню мовою.
Агнозія – порушення процесів впізнавання, втрата впізнавання добре відомого. Розпізнають основні форми Агнозії: акустичну (слухову), оптичну (зорову) і тактильну.
Аграфія – повна втрата здатності писати при ураженнях головного мозку; спостерігається при афазії.
Адаптація – пристосування органів відчуттів до діючих на них подразників.
Акалькулія – це порушення рахунку. Хворі пізнають цифри і виконують усі арифметичні дії, оперуючи цифри лише до 10. Багатозначні числа і операції з ними зовсім неприступні.
Акупат – людина з порушенням слуху (глуха або слабочуюча). 
Акупатія – порушення слуху (глухота або туговухість).
Акустичний – слуховий.
Алалія – відсутність або недорозвиток мови у дітей при нормальному слухові і первинно збереженому інтелекті. 
Алаліки – це безмовні від народження діти. Вони можуть розуміти мову (моторна алалія), а інколи, але рідше, не розуміти її (сенсорна алалія).
Алексія – повна втрата здібності читати при ураженні мозку (захворювання, травми). Алексія спостерігається при алалії.
Амімія – відсутність мімічних рухів, спостерігається при парезах,    паралічах.
Аналізатори – складні нервові механізми, які забезпечують найтонший аналіз подразнень, які сприймаються організмом вищих тварин і людини із зовнішнього і внутрішнього середовища.
Аналог – дещо схоже чи подібне.
Анамнез – відомості про хворого, його життя, про захворювання та їх течію.
Анартрія – рухомовного апарата – повна втрата здібності вимовляти звуки переважно на грунті захворювань мозку. Це не що  інше як важка форма дизартрії.
Аномалія – відхилення від норми будови і функції тільки якої-небудь одної окремої частини органу, або всього організму.
Аномальні діти – які мають відхилення від нормального психофізичного розвитку. Аномалії або дефекти.
Артикуляція – робота вимовного апарата (язика, губ, піднебінної завіси, гортані)  при вимовлянні звуків).
Атеросклероз – хронічні хворобливі зміни стінок артерій внаслідок скупчення на внутрішній поверхні артерій жирових речовин у вигляді жовтуватих пластинок.
Аудіометр – електроакустичний прилад для дослідження слуху. Дослідження слуху на аудіометрі називають аудіометрією.
Афазія – повна або часткова втрата здатності говорити (моторна афазія) або розуміти мову (сенсорна афазія) без порушення елементарного слуху. На грунті ураження мовної зони мозку.
Афонія – повна відсутність голосу. Безголоса мова при захворюванні гортані (запалення, пухлини) і деяких нервових захворюваннях.
Афект – вид емоційного стану (яскравість, здивування, страх і ін.).

Б


атаризм – дуже швидка мова з вираженими вадами вимовляння і пропускання звуків.
Брадилалія – паталогічно уповільнений темп мови. 
Брадіфразія – повільна мова (синонім).
Брока центр – ділянка кори головного мозку, розміщена в задній частині головної півкулі, являється центром рухової мовної функції. При враженні брока центра людина не може вимовляти слова.
В


ерніке центр – ділянка кори головного мозку, розміщеної в задньому відділі верхніх вискових звивин лівої півкулі; являється центром сприймання мови.
Вібрант – дричажний звук.
Внутрішня мова – мова про себе, мова подумки.
Велярне р – утворення сурогату звука р шляхом вібрації піднебінної завіси.

Г


амацизм – недоліки вимови звуків г, ґ.

Генезис – походження.
Гімнастика мови – система вправ для мовних органів за інструкцією логопеда.
Гнусавість – неприємний носовий відтінок звуків мови і голосу. Спостерігається при ринолалії, носовому стигматизмі, дизартрії.
Голос – сукупність різноманітних по висоті, силі і тембру звуків, які утворюються завдяки голосового апарата.
Графічна мова – письмова мова.
Гуління – голосові реакції дитини в 2-3 місяці життя, рання стадія лепету.

Д


вомовність – однаково досконале володіння двома мовами.
Дефектологія – наука про, закономірності розвитку, виховання і навчання, які мають фізичні і психічні недоліки.
Дизартрія – порушення  звуковимови, обумовлене органічною недостатністю інервації мовного апарату.
Дисграфія – часткова втрата здатності писати. При дисграфії письмо здійснюється з грубими і своєрідними помилками, не пов’язаними з знаннями граматичних правил.
Дислалія – порушення звуковимови при нормальному слухові.По причинах виникнення розрізняють дислалію: фізіологічну і органічну.
Дислексія – часткова втрата здатності читати.
Дисфонія – часткове порушення голосоутворення. В основі дисфонії лежать гострі і хронічні захворювання гортані.
Дифтонг – сполучення двох голосних зуків в одному складі; в українській мові звука й з голосними.
Диференціація звуків – етап в корекційній роботі по впровадженню правильної звуковимови, який направлений на розвиток в логопата вмінь відрізняти даний звук від близького по звучанню чи по місцю і способу утворення.

Е


кспресивна мова – це зовнішня активна мова: усна звукова мовата письмова.
Емболофразія – вживання заїкуватими і афазиками, а інколи і особами які погано володіють мовою, різних невідповідних вигуків або слів, які зовсім непотрібні і тільки заважають розумінню змісту мови.
Енцифаліт – запалення головного мозку.
Ентіологія – вчення про причини захворювання.
Ехолалія – автоматичне повторення чужих слів. Спостерігається при сенсорних афазії і алалії.

З


аїкання – порушення темпу і ритму мови судомного характеру. Обумовлено мовними судомами (клонічними, тонічними і мішаними).

І


діотія – найбільш глибока степінь олігофренії.
Імітативні слова – звуконаслідувальні слова. Наприклад: тук-тук (молоток),тік-тік (годинник) ін..
Імпресивна мова – це внутрішня пасивна мова.
Інверсія – зворотній порядок слів.
Іннервація – забезпечення органів або тканин нервами.
Інспірація – вдих.
Інсульт – раптове ураження з втратою свідомості, яке супроводжується паралічами внаслідок порушення мозкового кругообігу.
Інтелект – пізнавальна діяльність людини, мислення.

Й


отацизм – розлади вимови фонеми й.

                                                                             
К


апацизм – зібраний термін, який означає неправильну вимову фонем к, г, ґ, х. У звуковому значенні – неправильна вимова фонеми к.
Комунікація – функціональна перебудова.
Корекція – виправлення.

Л


абіалізація – виразні опуклі рухи губ при вимовлянні голосних звуків о, у – хороша лабіалізація властива хорошій дикції.
Лабільність – нестійкість, слабкість.
Лексика – сукупність слів якої-небудь мови, її словниковий склад, що постійно збагачується новими словами.
Ламбдацизм – порушення вимови фонем л, л'.
Ларингіт – гостре або хронічне запалення гортані внаслідок інфекції (кір, грип), або внаслідок різкого охолодження.
Логоневроз – порушення мови зв’язане з загальним неврозом, заїкання.
Логопат – людина з порушенням мови.
Логопедія – педагогічна наука, яка вивчає порушення мови та розробляє методи їх профілактики та усунення.
Логопед – педагог дефектолог, який займається логопедичною роботою.
Локалізація – місце розвитку хворобливих процесів.

М


енінгіт – запалення мозкових оболочок , яке розвивається у результаті проникненя у мозок різних мікроорганізмів.
Модуляція голосу – зміна висоти голосу в зв’язку з інтонацією.
Моторика – система рухових реакцій людини.
Мутація – зміна голосу у підлітків (більш виражена у хлопців) у період статевої зрілості (14-15 років).
Мутизм – німота, відсутність мови, яка може виникнути з різних причин, наприклад, на грунті глухоти, психічного захворювання. 

Н


авички – автоматизовані дії.

Назальний – носовий (звук).
Обтуратор – пластинка для закриття дефекту твердого піднебіння при розщепленні піднебіння.
Олігофренія – недорозвиток складних форм психічної діяльності, які виникають в наслідок враження центральної нервової системи.
Ортопедія – вивчення, профілактика та лікування деформацій різних органів.

П


арагамацизм – стійка заміна звука г, ґ іншими звуками.
Парайотацизм - стійка заміна звука й іншими звуками.
Паракапацизм – зібраний термін, заміна к, г, х іншими звуками. У вузькому значенні заміна звука к, іншими звуками.
Параламбдацизм – стійка заміна фонем л, л' іншими звуками.
Паралін – позбавлення здатності м’язів до скорочення внаслідок порушення іннервації.
Параротацизм – стійка заміна фонем р, р' іншими фонемами.
Парасигматизм – стійка заміна в усній мові свистячих і шиплячих звуків іншими звуками.
Парахітизм – стійка зміна фонеми х іншими.
Парез – неповний параліч.
Параніми – слова, які відрізняються один від одного тільки одним яким-небудь звуком.
Паталогічний – хворобливий.
Перверсія – спотворення.
Поліглот – людина, яка володіє кількома мовами.
Поліомеліт – запалення сірої речовини мозку. Уражаються і ядра довгастого мозку.
Постановка звука – виклик правильного звука.
Прогнатія – виступання верхньої щелепи вперед.
Прогенія – виступання нижньої щелепи вперед.

Р


итміка – система фізичних вправ, побудованих на основі зв’язку руху з музикою.
Ротацизм – не вимовляння звука р, р' або його дефектна вимова (гаркавість).
Респіраторний – дихальний.
Рецептивна мова – розуміння мови інших людей. Імпресивна мова.
Ринолалія – паталогічне порушення тембру голосу і звуковимови. Розрізняють три форми ринолалії: відкриту, закриту і мішану.

С


енсомоторний – чуттєво – руховий.

Сенсорний – чуттєвий.
Симптом – ознака захворювання.
Сигматизм – розлади вимови свистячих та шипячих слів.
Словник активний – наявність слів, яким одна людина постійно користується в своїй мові.
Спонтанна мова – самостійна мова, мимовільна.
Скандована мова – мова з підкріпленою артикуляцією, виразно розчленована на склади.
Склероз множинний (розсіяний) – захворювання головного і спинного мозку інфекційної природи. При розсіяному склерозі  виникають рухові розлади.

Т


актильний – дотиковий.

Тахілалія – паталогічно прискорений темп мови.
Тембр – індивідуальне забарвлення голосу.
Туговухість – стійке зниження слуху, при якому виникають труднощі у сприйманні мови.

У


велярне Р – вид гаркавості – утворення сурогату звука Р шляхом вібрації язичка.
Уранопластика – пластична операція при розщепленні піднебіння.

Ф


арингіт – гостре або хронічне запалення глотки.

Філогенез – процес розвитку всіх живих організмів з моменту існування їх на Землі.
Фобії – патологічні надумані страхи, спостерігаються при заїканні.
Фонастенія – функціональна слабість голосового апарату. Гортань швидко втомлюється.
Фонема – звук мови, який служить основною ознакою розрізнення слів.
Фонематичний слух – словесний мовний слух, на основі якого розвивається мова.
Фонетика – звуковий склад мови; розділ лінгвістики (граматики), який вивчає звукову будову мови.
Фонологія – розділ фонетики, який вивчає використання фонем для утворення слів.
Фрикатив – фрикативний приголосний, щілинний пропеорний звук (ф, в, с, ш, ж, х, та ін.), який утворюється тертям струменя повітря, особливо у місцях найбільшого зближення окремих артикуляційних органів.

Х


ейлопластика – пластична операція при розщепленні верхньої губи.
Хітицизм – неправильна вимова звуку Х.

Ц


еребральний – мозковий, який належить до великого мозку.


Немає коментарів: